Hatt m/1798

hatt-bak

Den 8. nov. 1798 fastställde Kungl. Maj:t en ny modell till hatt med prydnader för jägarbataljonen.

Hatten skulle nu vara av samma höjd som förut, men med rund kulle och utan uppveck samt med I,5 tums breda bräm eller brätten med en spets framtill af 2,5 tums bredd. Prydnaderna skulle utgöras af en svart blankläderskordong i likhet med Svea livgardes, men endast framtill upphöjd. En grön svanfjäder, som tvärs öfver skulle följa kullen; en vanlig gul ståndare och en läderträns över kompanimärket, enligt modell, som fanns i chefens rustkammare.

År 1805 den 11. febr. utgavs order, att samtliga officerare och underofficerare vid bataljonen skulle fr. o. m. den 1. påföljande april anlägga gröna sultaner eller ståndare i stället för de gula, och skulle även manskapets ståndare från samma tid undergå liknande förändring.

Den 4. april så gjordes ett tillägg till denna bestämmelse, att officerare underofficerare samt manskap enl. Kungl. Maj:t befallning skulle anlägga en liggare af svart tagel i stället för den gröna plymen, som låg öfver kullen.

Den 27. mars 1807 översände krigskollegiet modell till regementsmärke för Värmlands fältjägarbataljon.

Tillbaka